Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WIDZEWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.);

 2. Uchwała nr XLIII/306/2017 Rady Gminy Ksawerów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów

 3. Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2020/2021.

§ 1

Do Gminnego Przedszkola w Widzewie w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ksawerów.

§ 2

Rodzice dzieci, które w kolejnym roku szkolnym będą uczęszczać do Gminnego Przedszkola w Widzewie składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji (Załącznik nr 1).

§ 3

 1. Pierwszy etap rekrutacyjny.

Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania w Gminie Ksawerów przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

 • kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,

 • wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

 • samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

2. Drugi etap rekrutacyjny.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

Kryterium

Liczba punktów

1) dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie dziennym lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje/studiuje w systemie dziennym;

8

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do placówki, do której składany jest wniosek;

5

3) dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki;

5

4) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin ;

3

5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Ksawerów.

3

§4

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Ksawerów

 1. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Ksawerów mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Gminą Ksawerów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

§5

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się najpóźniej do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

§ 6

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego.

 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany a rodzic złożył wymagane dokumenty.

 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) prowadzenie prac komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,

2) weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,

3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 1. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

 2. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Gminnego Przedszkola w Widzewie.

§7

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 8

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 1. Do wniosku o przyjęcie do przedszkola (Załącznik nr 2) dołącza się dokumenty:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Załącznik nr 3),

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 ze zm.),

 4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Załącznik nr 4),

 5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.),

 6. dokumenty potwierdzające zatrudnienie i/lub naukę, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,

 7. oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa dziecka (Załącznik nr 5),

 8. oświadczenie o zamieszkaniu w odległości do 3 km od placówki (Załącznik nr 6),

 9. oświadczenie o rozliczaniu przynajmniej przez jednego rodzica podatku dochodowego od osób fizycznych jako mieszkańca Gminy Ksawerów

(Załącznik nr 7).

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie ustalonych wyżej kryteriów składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

 2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

2. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego wraz z dokumentacją są przechowywane przez okres korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego.

3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.