anima-przedszkole-ksiazka-napis
anima-przedszkole-ksiazka-napis

Procedury

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1) RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE PRZYPROWADZAJĄ I ODBIERAJĄ DZIECI Z PRZEDSZKOLA ORAZ SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ICH BEZPIECZEŃSTWO.
 
2) DZIECKO MOŻE BYĆ ODBIERANE PRZEZ INNE OSOBY DOROSŁE UPOWAŻNIONE NA PIŚMIE PRZEZ RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW (ZAŁĄCZNIK DO PROCEDURY).

3) DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ODBIERANIA DZIECI PRZEZ STARSZE RODZEŃSTWO MAJĄCE UKOŃCZONE  13 LAT, KTÓRE POSIADA UPOWAŻNIENIE NA PIŚMIE OD RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW.

4) RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE PRZEJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO DZIECKA ODBIERANEGO Z PRZEDSZKOLA PRZEZ UPOWAŻNIONĄ PRZEZ NICH OSOBĘ.

5) DZIECKA NIE WYDAJE SIĘ OSOBOM POD WPŁYWEM ALKOHOLU, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB BRAKU STOSOWNEGO UPOWAŻNIENIA.

6) OSOBIE NIEZNANEJ DZIECKU LUB BUDZĄCEJ W NIM LĘK, POMIMO POTWIERDZENIA STOSOWNYM DOKUMENTEM UPOWAŻNIENIA, DZIECKO JEST WYDANE PO POTWIERDZENIU ZGODY TELEFONICZNIE PRZEZ RODZICÓW.

7) JEŻELI DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE PO UPŁYWIE CZASU PRZEDSZKOLA NAUCZYCIEL POWINIEN POWIADOMIĆ O TYM TELEFONICZNIE RODZICÓW DZIECKA / PRAWNYCH OPIEKUNÓW.

8) W PRZYPADKU, GDY POD WSKAZANYMI NUMERAMI TELEFONÓW (PRACA, DOM) NIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJI O MIEJSCU POBYTU RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW, NAUCZYCIEL OCZEKUJE Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU PRZEZ JEDNĄ GODZINĘ. PO UPŁYWIE TEGO CZASU POWIADAMIA NAJBLIŻSZY KOMISARIAT POLICJI O NIEMOŻNOŚCI SKONTAKTOWANIA SIĘ Z RODZICAMI / PRAWNYMI OPIEKUNAMI.
 
9) ŻYCZENIE RODZICÓW DOTYCZĄCE NIE ODBIERANIA DZIECKA PRZEZ JEDNEGO
Z RODZICÓW MUSI BYĆ POŚWIADCZONE STOSOWNYM ORZECZENIEM SĄDOWYM.
 
10) RODZIC / OPIEKUN PRAWNY LUB OSOBA UPOWAŻNIONA ODBIERA DZIECKO BEZPOŚREDNIO Z SALI, OGRODU LUB INNEGO MIEJSCA, GDZIE W DANYM MOMENCIE ZNAJDUJĄ SIĘ DZIECI I KAŻDORAZOWO INFORMUJE NAUCZYCIELA O TYM FAKCIE, GDYŻ OD TEGO MOMENTU PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEGO BEZPIECZEŃSTWO.
 
11) NIEDOZWOLONE JEST ZOSTAWIANIE DZIECI PRZEZ RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW PRZED PRZEDSZKOLEM, W SZATNI LUB INNYM MIEJSCU BEZ OPIEKI, KAŻDORAZOWO NALEŻY DZIECKO PRZEKAZAĆ BEZPOŚREDNIO POD OPIEKĘ NAUCZYCIELOWI LUB INNEMU PRACOWNIKOWI PRZEDSZKOLA, BOWIEM OD TEGO MOMENTU PRZEDSZKOLE ODPOWIADA ZA JEGO BEZPIECZEŃSTWO.
 
12) PODCZAS IMPREZ Z UDZIAŁEM RODZICÓW, PRZEJMUJĄ ONI OPIEKĘ NAD DZIECKIEM CHYBA, ŻE PLAN IMPREZY TEGO NIE PRZEWIDUJE.
 
13) DZIECKO POWINNO BYĆ PRZYPROWADZANE I ODBIERANE Z PRZEDSZKOLA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM ROZKŁADEM DNIA I GODZINAMI FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA.
 
Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi , dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza terenem.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym; za to poczucie bezpieczeństwa odpowiada nauczyciel.
 
3. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
 
4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 
5. Dzieci są przyprowadzone do przedszkola przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 
6. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione ( pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola).
 
7. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie , bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić
z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być pod opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 
8. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi.
 
9. Podczas pobytu na terenie przedszkolnym uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 
10. Na pracownikach przedszkola spoczywa obowiązek codziennej kontroli
czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia
i życia dzieci.
 
11. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela.
 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY WYCHOWAWCA PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA ODBIERA RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW.

1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
 
2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

3. W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka
z przedszkola, lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 1630) dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

4. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu dyrektor może: – podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice to dziecko pozostaje pod opieką rodziców) – gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej).
 
5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
 
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic, (opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinna dziecka i jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomić o tym fakcie policję (specjalisty do spraw nieletnich)- celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia Sąd Rodzinny.
 
7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

8. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/ opiekuna
w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.

Zasady zachowań obowiązujące w przedszkolu
W przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka”, w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci
w przedszkolu normy dotyczące:

• zachowania w sali,

• zachowania w szatni,

• zachowania w łazience,

• zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,

• zachowania podczas wycieczek i spacerów.

Zasady zachowań w sali:
•Wrzucam śmieci do kosza.
•Sprzątam zabawki i odkładam na miejsce.
•Odkładam na miejsce przybory i zabawki.
•Na zajęciu odnoszę rękę do góry, jak chce coś powiedzieć.
•Siedzę poprawnie przy stoliku lub na dywanie w czasie organizowanych zajęć.
•Dzielę się zabawkami i materiałami.
•Jestem cicho gdy:
– inni cicho pracują,
– bawią się,
– czytamy i słuchamy,
– inni są zmęczeni;
– inni odpoczywają.
•Układanki, książki oglądam przy stole.
•Po skończonym układaniu sprawdzamy czy nic z układanki nie spadło pod stół.
•Klocki wyjmuje z pojemników ( nie wysypuję wszystkich na dywan).
•Na kanapę nie wchodzimy z nogami, zdejmujemy kapcie przed wejściem na materace w kąciku odpoczynku.
•Pełnię obowiązki na rzecz grupy- dyżur przez dzieci 5-6 letnich (łazienka, kąciki zabaw, przybory, szatnia).

Zasady zachowań podczas spożywania posiłków:

1.Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi, nie kręcimy się.
2.Jemy w ciszy, (tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy), nad talerzykiem.
3.Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli, każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.
4.Sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.
5.Jeśli chcemy „ dokładkę” podnosimy rękę.
6.To czego nie lubimy, odkładamy na brzeg talerza.
7.Nie bawimy się jedzeniem.
8.Odchodząc od stołu, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.
9.Cicho siadamy i wstajemy od stołu.

Zasady zachowań w łazience:

• Nie biegamy po łazience.
• Nie rozchlapujemy wodę,
• Cierpliwie oczekujemy na swoją kolej,
• Najpierw korzystamy z toalety a potem myjemy ręce.
• Myjemy ręce: przed oglądaniem książek, przed i po posiłkach, po przyjściu z podwórka, po pracach plastycznych
• Oszczędnie zużywamy wodę, mydło i ręcznik.
• W miarę możliwości myjemy ręce sprawnie i szybko.
Etapy mycia rąk:
– podwijamy rękawy.
– wyciskamy mydło w pianie na rękę,
– trzemy namydlone ręce,
– płuczemy ręce wodą, aby całkowicie spłukać piane mydlaną,
– zakręcamy kran.
– otrząsamy ręce z wody nad zlewem,
– wyciągamy ręcznik papierowy z dozownika i wycieramy dokładnie dłonie, zużyty ręcznik wyrzucamy do kosza.
– odwijamy rękawy i wychodzimy z łazienki.
Etapy mycia zębów :
– do kubka wlewamy letnią, czystą wodę.
– dwu – lub trzykrotnie płuczemy usta.
– na szczoteczkę wyciskamy pastę.
– myjemy zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółek.
– kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą.
– płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.
– wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.
Zasady korzystania z toalety:
•Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.
•Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.
•Wkładamy bieliznę w toalecie.
•Pamiętamy o papierze toaletowym przed wejściem do toalety.
•Jeżeli dziecko potrzebuje pomocy w toalecie, zgłasza potrzebę nauczycielce.

Zasady zachowań w szatni:
•Do szatni wchodzimy parami (zorganizowaną grupą).
•Nie biegamy po szatni.
•Po ubraniu lub rozebraniu się ustawiamy się w pary w wyznaczonym przez Panią miejscu.
•Nie hałasujemy.
•Pamiętamy aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.
•Nie używamy zabawek pozostawionych w szatni przez inne dzieci.
•Odzież wieszamy na wieszaczku, buty (kapcie) ustawiamy na półce.
•Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko ( spodnie, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).
•Przed wejściem do budynku otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu i wycieramy o wycieraczkę.
•Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).
 
Zasady zachowań w ogrodzie przedszkolnym:
•Przed wyjściem na podwórko korzystamy z toalety,
•Do ogrodu wchodzimy i wychodzimy w parach,
•Bawimy się w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu,
•Nie oddalamy się od grupy;
•Dzieci starsze bawią się tak, aby nie powodować zagrożenia młodszym.
•W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw umiejscowiony w ogrodzie przedszkolnym

Zasady zachowania podczas wycieczek i spacerów


Zgodne z regulaminem obowiązującym w przedszkolu.

Na spacerze:
– przed wyjściem z budynku przedszkola sprawdzamy, czy ubranie jest prawidłowo nałożone ( buty, czapka, rękawiczki, zapięta kurtka).
– spacerujemy idąc w parach i trzymając się za ręce.
– w miarę możliwości idziemy sprawnie, nie depcząc dzieci idących przed nami.
– nie rozmawiamy zbyt głośno.
– słuchamy poleceń nauczycielki.
– idziemy jedną stroną chodnika – prawą.

Na wycieczce:
– do autokaru wchodzimy pojedynczo.
– siadamy na miejscach wyznaczonych przez nauczycielkę.
-podczas przejazdu wyłącznie siedzimy na swoich miejscach.
– przed wejściem i po wyjściu z autokaru ustawiamy się parami.
-jeśli wchodzimy do pomieszczeń (teatr, filharmonia, muzeum) nie oddalamy się od grupy.
– ubranie wieszamy w wyznaczonym przez nauczycielkę miejscu, pamiętając aby rękawiczki schować do kieszeni a czapkę i szalik do rękawa.
– chęć skorzystania z toalety zawsze zgłaszamy nauczycielce.

Stosowane wzmocnienia pozytywne:
•pochwała indywidualna,
•pochwała przed całą grupą,
•pochwała przed rodzicami,
•nagroda przez sprawienie dziecku przyjemności (np: ciekawa zabawka, ulubiona książka, gadżet i inne według możliwości).
•ustalenie wzmocnienia pozytywnego przez rodziców, po konsultacji z nauczycielem.

Stosowane wzmocnienia negatywne:

•odmówienie dziecku przyjemności,
•czasowe odbieranie przyznanego przywileju,
•„krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania.
•rozmowa z rodzicami.
•zastosowanie wzmocnienia negatywnego w domu przez rodziców po konsultacji z nauczycielem.
•włączenie rodziców w proces wychowawczy i wspólne ustalenie działań o charakterze długofalowym, przy częstym niestosowaniu się przez dziecko do zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu.