anima-przedszkole-ksiazka-napis
anima-przedszkole-ksiazka-napis

Koncepcja pracy

MISJA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WIDZEWIE

Istniejemy po to, by wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtować w nim poczucie własnej wartości, uczyć go tolerancji i patriotyzmu, pomagać w pokonywaniu trudności oraz umożliwiać rozwój uzdolnień i zainteresowań, kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego, wyposażyć wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny, rozwijać kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtować otwartość na wiedzę.

NASZA WIZJA

• Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, komunikatywne , przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

• Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci przyswajają umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

• Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

• Wychowankowie maja w nauczycielach wsparcie , a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się ze zdobyta wiedzą.

• Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

• Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpiecznie.

• Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoja bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowe meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

• Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.