anima-przedszkole-ksiazka-napis
anima-przedszkole-ksiazka-napis

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo!

Spełniając wymogi z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych Rodziców i dzieci jest Gminne Przedszkole w Widzewie ul. Rzepakowa 12, 95 – 054 Ksawerów tel: 42 215 83 54, mail: przedszkole0@op.pl reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu w Widzewie jest Anna Fątner-Dregier. Kontakt z inspektorem możliwy jest pod adresem email iodannafatnerdregier@o2.pl
  3. Dane osobowe rodziców i dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Dane osobowe rodziców i dzieci przechowywane będą przez okresy zakreślone w przepisach archiwizacyjnych.
  5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w,