Regulamin organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widzewie
z dnia 15 listopada 2011r.

 

Regulamin organizacyjny
Gminnego Przedszkola nr w Widzewie

 

 

ROZDZIAŁ I              Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ II             Kierowanie pracą przedszkola

ROZDZIAŁ III             Struktura organizacyjna przedszkola

ROZDZIAŁ IV            Zasady funkcjonowania przedszkola

ROZDZIAŁ V             Zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy

ROZDZIAŁ VI            Organizacja kontroli zarządczej

ROZDZIAŁ VII          Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji

ROZDZIAŁ VIII         Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

ROZDZIAŁ IX            Tryb wykonywania kontroli

ROZDZIAŁ X             Przepisy końcowe

 

ROZDZIAŁ I

 

Przepisy ogólne

 

§1

 

Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną oraz szczegółową organizację Gminnego Przedszkola w Widzewie, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy i zasady kierowania placówką, sprawowania nadzoru, a także wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w przedszkolu.

 

§2

 

Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o:

 

1)      dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Gminnego Przedszkola w Widzewie,

2)      nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli ww. przedszkola,

3)      statucie – należy przez to rozumieć statut Gminnego Przedszkola w Widzewie,

4)      ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

5)      głównym księgowym – należy przez to rozumieć główną księgową ww. przedszkola,

6)      intendencie – należy przez to rozumieć intendenta ww. przedszkola,

7)      pracownikach samorządowych – należy przez to rozumieć pracowników niepedagogicznych ww. przedszkola,

8)      przedszkolu – należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Widzewie.

 

 

§3

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania zadań publicznych określonych przepisami prawa:

 

 1. a)      oświatowego,
 2. b)      powszechnie obowiązującego,
 3. c)      przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej,
 4. d)      wewnętrznego placówki.

 

 1. Siedziba przedszkola znajduje się w Widzewie, przy ul. Rzepakowej 12
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Ksawerów
 3. Kierownikiem przedszkola jest dyrektor.

 

§4

 

Podstawą prawną działania przedszkola są:

 

 1. a)      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy,
 2. b)     Uchwała nr VI/40/99 Rady Gminy Ksawerów z dnia 11 marca 1999r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie -„Gminne  Przedszkole w Widzewie”,
 3. c)     statut przedszkola.

 

§5

 

 1. Akty prawa wewnętrznego placówki, wydawane są w formie pisemnej przez radę pedagogiczną przedszkola, dyrektora przedszkola, a także na podstawie upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.
 2. Aktami prawa wewnętrznego przedszkola są:

 

 1. a)     zarządzenia dyrektora – regulujące zasadnicze dla przedszkola sprawy wymagające trwałego unormowania,
 2. b)     uchwały rady pedagogicznej – decyzje podejmowane przez radę pedagogiczną w ramach kompetencji tego organu,
 3. c)     decyzje administracyjne – rozstrzygające sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony,
 4. d)     komunikaty – podawane do wiadomości pracowników i wychowanków informacje dotyczące bieżącej działalności przedszkola,
 5. e)     pisma okólne – mówące o tym, co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla funkcjonowania przedszkola.

 

 1. Za właściwe prowadzenie, ewidencję i archiwizację zbiorów aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych oraz wewnętrznych placówki odpowiada dyrektor przedszkola.

 

 

§6

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).
 2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

 1. Dyrektor przedszkola odpowiada za dyscyplinę budżetową.

 

ROZDZIAŁ II

 

Kierowanie pracą przedszkola

 

§7

 

Funkcjonowanie przedszkola opiera się na zasadach:

 

1)      jednoosobowego kierownictwa,

2)      służbowego podporządkowania,

3)      podziału czynności,

4)      indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 

§8

 

 1. Dyrektor przedszkola pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje pracą przedszkola.
 3. Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników przedszkola.
 4. Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor lub osoba wyznaczona przez organ prowadzący przedszkole.
 5. Dyrektor przedszkola koordynuje funkcjonowanie komórek organizacyjnych przedszkola w zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez dyrektora, radę pedagogiczną, organ prowadzący i nadzorujący przedszkole.

 

§9

 

Zakres zadań dyrektora przedszkola:

 

1)        kierowanie przedszkolem jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego,
2)        pełnienie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,

3)        reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

4)        tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola,

5)        sprawowanie opieki nad wychowankami,

6)        stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

7)        współpraca z radą rodziców,

8)        współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w Ustawie,

9)        współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w przedszkolu,

10)    tworzenie projektów planu pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli, planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

11)    opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny,

12)    przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń rady pedagogicznej,

13)    realizowanie uchwał rady pedagogicznej i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

14)    powoływanie komisji rekrutacyjnej,

15)    opracowywanie i realizowanie planu finansowego przedszkola z zachowaniem dyscypliny budżetowej,

16)    prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku przedszkolnego,

17)    dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych,

18)    stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym,

19)    dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami,

20)    prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników,

21)    organizowanie wyposażenia przedszkola,

22)    nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji dydaktycznej oraz prawidłowym wykorzystywaniem druków przedszkolnych,

23)    zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,

24)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

ROZDZIAŁ III

 

Struktura organizacyjna przedszkola

 

§10

 

 1. Struktura organizacyjna przedszkola przedstawia się następująco:

 

 1. a)      dyrektor przedszkola,
 2. b)      rada pedagogiczna,
 3. c)      pracownicy administracji,
 4. d)      pracownicy obsługi.

 

 1. Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk określa statut przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zasady funkcjonowania przedszkola

 

§11

 

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 

1)      praworządności,

2)      służebności wobec społeczeństwa,

3)      racjonalnego gospodarowania mieniem,

4)      jednoosobowego kierownictwa,

5)      kontroli wewnętrznej,

6)      podziału zadań między personelem,

7)      wzajemnego współdziałania.

 

§12

 

Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków zobowiązani są do przestrzegania prawa i zasad obowiązujących w przedszkolu.

 

§13

 

Gospodarowanie środkami materialnymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny na zasadach staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.

ROZDZIAŁ V

Zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy

 

§14

 

 1. Pracownicy zatrudnieni w Gminnym Przedszkolu w Widzewie na podstawie umowy o pracę na stanowiskach administracji i obsługi, są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

 1. a)     przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
 2. b)     wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 3. c)     udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,
 4. d)     dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
 5. e)     zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
 6. f)      zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 7. g)     stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 8. h)     sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

 

§15

 

 1. Obowiązki nauczyciela Gminnego Przedszkola w Widzewie:

 

 1. a)     rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym  zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 2. b)     wspieranie każdego wychowanka w jego rozwoju,
 3. c)     dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego,
 4. d)     kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 5. e)     dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźnie między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

§16

 

Szczegółowe zakresy  obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników przedszkola  znajdują się w teczkach akt osobowych.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Organizacja kontroli zarządczej

 

§17

 

 1. Kontrola zarządcza w przedszkolu stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań określonych w szczególności w planie finansowym przedszkola i w statucie w sposób:

 

 1. a)      zgodny z przepisami prawa,
 2. b)      efektywny,
 3. c)      oszczędny,
 4. d)      terminowy.

 

 1. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminnym Przedszkolu w Widzewie  zawarte są w Regulaminie Kontroli Zarządczej.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji

 

§18

 

 1. Postępowanie kancelaryjne w przedszkolu określa instrukcja kancelaryjna zgodna z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów.
 2. W przedszkolu obowiązują następujące zasady obiegu dokumentów:

 

 1. a)     przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie, rozdział, załatwianie, obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w przedszkolu,
 2. b)     dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej mają charakter wiążących poleceń służbowych.
 • 19

 

 1. Korespondencja zastrzeżona do podpisu dyrektora:

 

 1. a)     pisma kierowane do organów władzy państwowej oraz do organów administracji samorządowej,
 2. b)     pisma kierowane do instytucji kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,
 3. c)     decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 4. d)     dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników przedszkola,
 5. e)     pisma okolicznościowe,
 6. f)      upoważnienia.

 

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora przedszkola, korespondencję zastrzeżoną do jego podpisu podpisuje upoważniony przez niego nauczyciel, pełniący obowiązki dyrektora w zastępstwie, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 

§20

 

 1. W przedszkolu rozpatrywane skargi i wnioski.
 2. W przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora lub nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora w zastępstwie.
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone są w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
 4. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 5. Rejestr skarg zawiera następujące dane:

 

 1. a)      liczba porządkowa,
 2. b)      data wpływu skargi/wniosku,
 3. c)      adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
 4. d)      temat skargi/wniosku (czego dotyczy),
 5. e)      termin załatwienia skargi/wniosku,
 6. f)       imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
 7. g)      data zakończenia sprawy związanej z rozpatrywaniem skargi/wniosku.

 

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku przechowuje się następują dokumentację:

 

 1. a)      oryginał skargi/wniosku,
 2. b)      notatkę służbową dotyczącą:

 

 • sposobu załatwienia skargi/wniosku,
 • wynikach postępowania wyjaśniającego;

 

 1. c)      materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
 2. d)      pismo do osoby skarżącej/składającej wniosek zawierające powiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Tryb wykonywania kontroli

 

§21

 

 1. System kontroli w przedszkolu obejmuje:

 

 1. a)      kontrolę wewnętrzną,
 2. b)      kontrolę zewnętrzną.

 

 1. Kontrolę zewnętrzną sprawują:

 

 1. a)      organ prowadzący,
 2. b)      straż pożarna,
 3. c)      sanepid,
 4. d)      organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 5. e)      Państwowa Inspekcja Pracy.

 

 1. Kontrolę wewnętrzną pełni dyrektor przedszkola.
 2. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i wykonywanie zadań przez przedszkole.
 3. Celem kontroli jest w szczególności:

 

 1. a)     zbieranie przez dyrektora bieżącej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności przedszkola,
 2. b)     badanie zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. c)     wykrycie nieprawidłowości,
 4. d)     ustalenie przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,
 5. e)     usunięcie braków i nieprawidłowości,
 6. f)      wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości.

 

ROZDZIAŁ X

 

Przepisy końcowe

 

§22

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz Statut Przedszkola i Regulamin Pracy.
 2. Wprowadzanie zmian do regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.